DSC_7514_edited.jpg

      งานพัฒนาหลักสูตร        การเรียนการสอน

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

 
 
10000001_22051917170231_edited_edited_edited_edited.jpg

นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เกี่ยวกับเรา

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  • จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียนของทุกสาขาวิชาให้ตรงกับดครงส้รางของหลักสูตร

  • จัดทำตารางสอน ตารางเรียน ร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

  • จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

  • พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบายความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

  • จัดหา รวบรวม และพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้ หรือทักษะในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ ซึ่งขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย และหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา

  • ประสานงานกับสาขาวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งในระบบการเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์วิชาชีพ แบะสะสมหน่วยกิต

  • ส่งเสริมและพํฒนาการเรียนการสอนให้ต้องตามหลักสูตร

  • ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  • รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

DSC_8437_edited.jpg
 

ตารางสอน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตารางกลุ่มเรียน

ตารางครูผู้สอน

Open

ตารางอาคาร

Open
 

ติดต่อ/สอบถาม

4 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

054511286

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!